Order tracking

To track your order please enter your Order ID in the box below and press the "Track" button. This was given to you on your receipt and in the confirmation email you should have received.

สถานะความหมายระยะเวลา
กำลังดำเนินการออเดอร์ของคุณได้รับการชำระเงินแล้ว เพลงของคุณจะส่งให้ทีมงานทำ demo 3-5 วัน
รอการตอบกลับรอคุณตอบอีเมล กรุณาตอบกลับอีเมลเพื่อดำเนินการต่อ
ส่ง Demo แล้วทีมงานส่ง Demo ให้คุณแล้วทางอีเมล โปรดตรวจสอบเดโม่และกด Approve เพื่อดำเนินการต่อ
เข้าสู่กระบวนการผลิตDemo ได้ถูก approve แล้วและออเดอร์ของคุณกำลังเข้าสู่กระบวนการผลิต4-9 วัน
เตรียมการจัดส่งเตรียมจัดส่งออเดอร์ของคุณ0-1 days
เสร็จสมบูรณ์ออเดอร์ของคุณจัดส่งแล้วและเลขพัสดุได้ส่งให้คุณทางอีเมลแล้ว