การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท มาย โอนลี่ วัน จำกัด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) จะบังคับใช้กับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้โดยละเอียดก่อนกดปุ่ม ‘ตกลง’ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้โปรดหยุดทันทีและไม่เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือส่งคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

1. วัตถุที่ประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

            บริษัท มาย โอนลี่ วัน จำกัดจัดทำกล่องดนตรีเพลงไว้เป็นของที่ระลึก ของขวัญ ของชำร่วย เท่านั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1.      กล่องดนตรีแบบไขลาน

1.2.      ตัวเครื่องแบรนด์ Sankyo (Japan)

1.3.      การสลักลาย(ถ้ามี)

2. ระยะเวลาในการจัดทำ การเริ่มทำงาน และกำหนดแล้วเสร็จของงาน (เฉพาะกล่องดนตรีเพลง Custom)

2.1 การสั่งทำกล่องดนตรีเพลงจะมีขั้นตอนการจัดทำ “สินค้า” โดยบริษัทจะต้องจัดทำเดโม่ตามเพลงที่มีการสั่งทำ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 – 5 วันทำการ และจะเริ่มขั้นตอนการผลิตโดยใช้ระยะเวลาในการผลิต 9 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติเดโม่จากผู้ซื้อแล้ว

            2.2 หลังจากผลิตเสร็จ ทางบริษัทจะทำการดำเนินการจัดส่ง “สินค้า” ภายใน 3 วัน

3. เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ (เฉพาะกล่องดนตรีเพลง Custom)

3.1 บริษัทตกลงเริ่มทำงานที่จ้างภายในวันที่รับชำระราคาค่าสินค้า (ออเดอร์) โดยจะทำงานที่จ้างให้แล้วเสร็จตามแบบรายละเอียดดังข้อ 1 และจะทำงานที่จ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบงานภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 2

3.2 หากบริษัทมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาตามข้อ 3.1 หรือมีเหตุให้เชื่อว่า บริษัทไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ก็ดี หรือล่วงกำหนดเวลางานแล้วเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วก็ดี ผู้ซื้อมีสิทธิบอกยกเลิกคำสั่งซื้อ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทางบริษัทตกลงเป็นผู้รับผิดชอบ และไม่ถือว่าเป็นเหตุที่ตนเองจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบทั้งสิ้น

3.3 เมื่อมีการยกเลิกคำสั่งซื้อตามข้อ 3.2 แล้ว บรรดางานที่จ้างที่ทางบริษัทได้ทำขึ้น หรือสินค้าได้ดำเนินการจัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อทำงานที่จ้างตามคำสั่งซื้อนี้ ทางบริษัทตกลงให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ซื้อทันที โดยทางบริษัทไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าทดแทน ค่าตอบแทน หรือค่าเสียหายใด ๆ รวมทั้งทางบริษัทยินยอมให้ผู้ซื้อสามารถที่จะระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่จ้างที่ทำไปแล้วได้ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ใด ๆ ที่เกิดขึ้น

4. รูปแบบค่าจ้าง

การสั่งทำกล่องดนตรี ทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดค่าจ้างสำหรับการทำกล่องดนตรีเพลงเป็นการชำระแบบเหมา ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

5. การประกันผลงาน

            กรณีมีเหตุชำรุดบกพร่องเสียหายเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานที่จ้างโดยเกิดจากความบกพร่องของบริษัทไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทตกลงจะรับทำการแก้ไขให้เรียบร้อย โดยมีระยะเวลาการรับประกัน 6 เดือน นับตั้งแต่ผู้ซื้อได้รับสินค้า

6. การเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน

            6.1 ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือลดงานจากแบบและรายการเดิมโดยได้รับความเห็นชอบจากบริษัท และเมื่อบริษัทตกลงทำงานตามที่ผู้ซื้อจะลดหรือเพิ่มปริมาณงาน และทั้งสองฝ่ายตกลงให้คิดราคางานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยใช้ราคาที่บริษัทได้กำหนดไว้ตามลักษณะ “สินค้า” ที่ได้ลงในเว็บไซด์ www.onlyonemusicbox.com การลดหรือเพิ่มปริมาณงานหากทำให้ระยะเวลาการจัดทำ “ สินค้า ” ต้องขยายออกไปตามความต้องการของผู้ซื้อ หากบริษัทเห็นชอบด้วยไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดสัญญาของบริษัทแต่อย่างใด

7. ความสัมพันธ์ของการจ้างงาน

            7.1 การสั่งทำกล่องดนตรีนี้มีลักษณะเป็นการจ้างทำของเท่านั้น โดยไม่มีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายในลักษณะเป็นหุ้นส่วน ตัวแทน จ้างแรงงานกันแต่อย่างใด

8. เบ็ดเตล็ด

8.1 หากเพลงที่ผู้ซื้อเลือกมานั้นติดสัญญาหรือมีลิขสิทธิ์หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งก่อนหรือภายหลังการส่งมอบสินค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ  ผู้ซื้อตกลงเป็นผู้รับผิดชอบและไม่ถือว่าเป็นเหตุที่ตนเองจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ และยินยอมให้มีผลบังคับกับข้าพเจ้าตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้ากดยอมรับข้อตกลงนี้